Čistilo R4 se uporablja za čiščenje in razmaščevanje gume ter preprečuje, da se čopiči izsušijo. 

Čistilo CF-R4 5l

SKU: 5959132
€117.19Price
Sales Tax Included
  • Vsebuje: etil acetat; ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <3% n-heksan.
    Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H319  Povzroča hudo draženje oči. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
    P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338 + P310  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P331  NE izzvati bruhanja.

     

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!