Čistolo brez CHC in aromatskih spojin. Za hitro in enostavno čiščenje gume. Za kemično čiščenje pred mehanskim brušenjem. RCF- repair cement free (izdelek popolnoma brez topil).

 

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Čistilo LIQUID BUFFER 1000 ml

SKU: 5059702
€14.95Price
Sales Tax Included
  • Vsebuje: ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-heksan.
    Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315  Povzroča draženje kože. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
    P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P243  Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P331  NE izzvati bruhanja. P391  Prestreči razlito tekočino.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!