Lepilo CEMENT OTR se uporablja pri notranjem popravilu pnevmatik s krpami REMA TIP TOP RAD in PN OTR. Zlasti je primerno pri popravilih velikih pnevmatik, ki se uporabljajo pri gradbeni mehanizaciji (EM), saj optimizirajo čas delovanja pnevmatike. 

 

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Lepilo CEMENT OTR 650g

SKU: 5159430
€28.76Price
Sales Tax Included
  • Vsebuje: etil acetat; cikloheksan.
    Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315  Povzroča draženje kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
    P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!