Lepilo HL-TNL4 se uporablja za vročo vulkanizacjio za standardnih in temperaturno odpornih transportnih trakov do 175°C.

Lepilo HL-TNL4 500g

SKU: 5381135
€30.40Price
Sales Tax Included
  • Vsebuje: ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-heksan; ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan.
    Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315  Povzroča draženje kože. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208  Vsebuje Resorcinol; kolofonija. Lahko povzroči alergijski odziv.
    P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260  Ne vdihavati hlapov. P262  Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310  PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P331  NE izzvati bruhanja.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!