Lepilo PC-4 je dvokomponentno  lepilo za popravilo in brezkončno spajanje PVC in PVG transportnih trakov, za popravilo mehkih PVC produktov in za spajanje poliuretanskega materiala.

 

Uporaba:

 • delovna temperatura in temperatura materiala +10°C do +45°C.
 • Izogibati se direktni sončni svetlobi, izogibati se padcu temperatur pod točko rosišča (nastajanje kondenza).
 • Površine za lepljenje: suho, brez kemikalij, maščob in olja.
 • PVC / poliuretan površine: dobro obrušene, s pomočjo vrtljive žične krtače. Uporabimo smirkov papir za brušenje tankih sten PVC produktov. (Brez svetlih površin!)
 • Platno: obrusi ostanek PVC dokler ni vse zravnano. Nežno in z občutkom obrusimo platno. (Ne smemo ga poškodovati!)
 • Počistimo ostanke brušenja brez uporabo tekočih sredstev.

 

Mešanje: Dobro zmešamo želeno količino Plastic-Cement PC-4 s trdilcem E40 (4% totalne teže mešanice) z mešanjem, dokler se naredi homogena mešanica. Mešanico uporabi v 2 urah.

Nanašanje plasti: Nanesemo 2 enakomerni tanki plasti na vsako površino spoja. (3 nanosi na bolj vpojno platno).

Dovolimo, da se prvi nanos v celoti posuši (vsaj 1 uro). Drugi nanos naj se posuši dokler še ni malo lepljiv (poskus naredimo z zadnjo stranjo prsta). V primeru, da se je drugi nanos posušil nanesemo še eno plast lepila.

Lepljenje: Površino spoja postavimo eno na drugo in se izogibamo vhodu zraka med lepljenjem površin. Trdno pritisnemo.

Površina spoja (še posebno tiste, ki so pod visoko obremenitvijo) naj počivajo pri temperaturi 20°C vsaj 6 ur. Če je možno naj bo spoj pod pritiskom.

Previdnost: Upoštevajte podatke o nevarnosti in varnostne nasvete na pločevinkah in tubah!

Opomba: Zgoraj navedene informacije in podatki so rezultati testiranja.

Zaradi različnih materialov in delovnih pogojev, katerih se ne da kontrolirati vam predlagamo, da naredite ustrezen test tudi sami. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki jih je možno razbrati iz zgoraj navedenih podatkov.

 

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Lepilo PC-4 350g s trdilcem ER42 15g

SKU: 5320352
€32.92Price
Sales Tax Included
 • Lepilo PC-4

  Vsebuje: butanon; metiletilketon.
  Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319  Povzroča hudo draženje oči. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
  P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233  Hraniti v tesno zaprti posodi. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P403 + P233  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

  Trdilec

  Vsebuje: etil acetat; difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi; aromatski poliizocianat; 4,4'-metilendifenil diizocianat; p-toluensulfonil izocianat.
  Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315  Povzroča draženje kože. H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H351  Sum povzročitve raka. H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
  P201  Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233  Hraniti v tesno zaprti posodi. P260  Ne vdihavati meglice/hlapov. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308 + P313  Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  EUH204: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!