Lepilo MTR SOLUTION se uporablja v sodelovanju z RUBBER MTR gumo po uporabi Rema Tip Top krp za popravilo pnevmatik. MTR SOLUTION je z svojo sestavo prilagojen RUBBER MTR gumi, zato ga je potrebno vulkanizirati pri vsaj 100°C.

 

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Lepilo SOLUTION MTR-2 600g

SKU: 5169216
€28.88Price
Sales Tax Included
  • Vsebuje: etil acetat; ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <3% n-heksan.
    Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319  Povzroča hudo draženje oči. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH208  Vsebuje N-(1,3-Dimetilbutil)-N_enil-p-fenilendiamin. Lahko povzroči alergijski odziv.
    P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260  Ne vdihavati hlapov. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!