Lepilo se uporablja za lepljenje krp Rema Tip Top PN, UP in popravilnih obližev MINICOMBI, REMA STEM, SV GUME, SEALASTIC, VULC COMPOUND. Lepilo se na splošno lahko uporablja za samodejno vulkanizacijo od 18°C s pomočjo tople vulkanizacije do 150°C.

Lepilo Special Cement SC-BL 650g

SKU: 5159389
€26.90Price
Sales Tax Included
Color
  • Vsebuje: ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, <3% n-heksan.
    Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319  Povzroča hudo draženje oči. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
    P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260  Ne vdihavati hlapov. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!