Trdilec ER-42 za lepilo SC4000 in Plastic Cemen PC4

Trdilec ER42 15g

SKU: 5251116
€6.56Price
Sales Tax Included
  • Vsebuje: etil acetat; difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi; aromatski poliizocianat; 4,4'-metilendifenil diizocianat; p-toluensulfonil izocianat.
    Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315  Povzroča draženje kože. H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H351  Sum povzročitve raka. H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
    P201  Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233  Hraniti v tesno zaprti posodi. P260  Ne vdihavati meglice/hlapov. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308 + P313  Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
    EUH204: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!