Čistolo brez CHC in aromatskih spojin. Za hitro in enostavno čiščenje gume. Za kemično čiščenje pred mehanskim brušenjem. RCF- repair cement free (izdelek popolnoma brez topil).

 

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Čistilo LIQUID BUFFER SPREY 500 ml

SKU: 5059692
€10.03Price
Sales Tax Included
  • Vsebuje: etil acetat; ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični; ogljikovodiki, C6, izoalkani, <3% n-heksan.
    Nevarno: H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315  Povzroča draženje kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
    P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P403  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!