Lepilo SC 4000 se uporablja za spajanje in popravila transportnih trakov. Lepljenje dugih gumenih komponent in oblog. Lepljenje elastomernih prevlek za pogonske valje.  Lepilo SC 4000 se primarno uporablja za lepljenje gume, guma/platno, guma/kovina. 

 

Priprava:

 • Temperatura okolja in materiala od + 10°C do + 45°C.
 • Izogibati se je treba neposredni izpostavitvi soncu in temperaturi  pod rosiščem (nastajanje kondenza).
 • Obdelava  površine: suhe, brez kemikalij, maščobe in olja
 • Kovina: s peskanjem  (SA 2,5 DIN  55928) ali brušenjem odstranimo rjo in nahrapavimo. Očiščeno površino po potrebi razmastimo s čistilnim sredstvom TIP TOP. Enkrat  premažemo s TIP TOP METAL PRIMER PR 200 ali PR 400. Pustimo, da se premaz popolnoma posuši.
 • Guma: močno nahrapavimo (nobenih svetlečih površin), prah na suho odstranimo.
 • Platno: ostanke gume enakomerno, platno pa previdno nahrapavimo (ne poškodujemo), prah na suho odstranimo. Priprava: Temperatura okolja in materiala od + 10°C do + 45°C.Izogibati se je treba neposredni izpostavitvi soncu in temperaturi pod rosiščem(nastajanje kondenza).Obdelava površine: suhe, brez kemikalij, maščobe in olja Kovina: s peskanjem (SA 2,5 DIN 55928) ali brušenjem odstranimo rjo in nahrapavimo. Očiščeno površino po potrebi razmastimo s čistilnim sredstvom TIP TOP. Enkrat premažemo s TIP TOP METAL PRIMER PR 200 ali PR 400. Pustimo, da se premaz popolnoma posuši. Guma: močno nahrapavimo (nobenih svetlečih površin), prah na suho odstranimo.Platno: ostanke gume enakomerno, platno pa previdno nahrapavimo (ne poškodujemo), prah na suho odstranimo.

 

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Lepilo SC4000 700g s trdilcem E42 30g - črn

SKU: 5252602067
€46.70Price
Sales Tax Included
 • Lepilo SC4000

  Vsebuje: cikloheksan; etil acetat.
  Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315  Povzroča draženje kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208  Vsebuje kolofonija. Lahko povzroči alergijski odziv.
  P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

  Trdilec ER42

  Vsebuje: etil acetat; difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi; aromatski poliizocianat; 4,4'-metilendifenil diizocianat; p-toluensulfonil izocianat.
  Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315  Povzroča draženje kože. H317  Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H334  Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H351  Sum povzročitve raka. H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
  P201  Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233  Hraniti v tesno zaprti posodi. P260  Ne vdihavati meglice/hlapov. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308 + P313  Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  EUH204: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!