Lepilo se uporablja za lepljenje krp Rema Tip Top PN, UP in popravilnih obližev MINICOMBI, REMA STEM, SV GUME, SEALASTIC, VULC COMPOUND. Lepilo Fast Dry se suši dvakrat hitreje kot Cement SC-BL. Zlasti primeren za hitra in manjša popravila na tekalni površini. Lepilo se na splošno lahko uporablja za samodejno vulkanizacijo od 18°C s pomočjo tople vulkanizacije do 150°C. Barva je transparentna in se enostavno razlikuje  od modrega Cementa SC-BL.

 

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Lepilo Special Cement FD-BL 25g tuba

SKU: 5159370
€2.62Price
Sales Tax Included
  • Vsebuje: heptan; aceton.
    Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315  Povzroča draženje kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
    P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260  Ne vdihavati hlapov. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!