Lepilo SVS je brez CHC in aromatskih dodatkov. Uporablja se za vulkanizacijo plaščev s krpami Rema Tip Top, krp z ventili, krp ojačanih s platnom z ventili in ventilov na osnovi gume (vroča vulkanizacija).

Lepilo SVS 10g tuba - 10 kosov

SKU: 5059056
€15.62Price
Sales Tax Included
  • Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H315  Povzroča draženje kože. H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
    P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!