Rema Tip Top Metal Primer se uporablja za spodbujanje boljšega oprijema vezi med elastomeri in kovino. Izboljšuje moč oprijema. Poleg odličnega oprijema gume kovina, Primer nudi dodatno korozijsko zaščito pripravljenih jeklenih površin z nizko porabo materialov in enostavno uporabo.

Metal Primer PR200 750g

SKU: 5252406
€70.54Price
Sales Tax Included
  • Vsebuje: 4-metilpentan-2-on; ksilen (zmes izomerov); etilbenzen; fenol.
    Nevarno: H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H312 + H332  Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri vdihavanju. H315  Povzroča draženje kože. H319  Povzroča hudo draženje oči. H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H341  Sum povzročitve genetskih okvar. H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
    P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353  PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312  Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

V primeru zastoja transportnega sistema, nas nemudoma pokličete na  

031  349 994
Vsaka sekunda šteje!